Løvenborg

(tidl. kaldet Ellinge og Birkholm)
Historisk oversigt

1187

1540

1547

1582

1617

1630

1661

1684

1696

1732

1738

1750

1789

1807

1831

1877

Biskop Absalon skænker landsbyen Ellinge til Sorø Kloster.


Fra Sorø Kloster kom Ellinge til Roskilde Bispedømme. Gården Ellinge var sæde for Roskilde Bispens lensmænd og er nævnt i Roskilde Bispens Jordebog i 1370.

Inddraget ved reformationen som Kronlen.

Kronen solgte i 1547 Ellinge til Hans Barnekow. Til gården hørte dengang landsbyen Ellinge, samt adskillige gårde i forskellige nærliggende sogne.

Hans Barnekow, gammel adelsslægt af Vendisk æt, * - , død 1559. I 1543 dansk tjeneste, som sendebud for Christian den 3. I 1547 bragte H.B. en sum af 4000 guldgylden til de protestantiske fyrster i Tyskland, men da disse imidlertid var faldet i Kejserlig fangenskab, førte han pengene med sig tilbage. Samme år blev H.B. optaget i den danske adelsstand mod at forpligte sig til at tage en hustru af indfødt dansk adel. 1553 Rigsråd. H.B. omdøber Ellinge til Birkholm. 1550 gift med Mette Oxe, søster til Rigshofmester Peder Oxe, * - , død 1582.

Johan Barnekow søn af H.B. og M.O. * 1555 død 1603
Gift i 1589 med Anne Pedersdatter Bille * - død - .

Christian Barnekow søn af H.B. og M.O., bror til J.B.* 1556 død 1612
1574-91 ophold og studier i udlandet Jena, Padua, Basel, Siena, Tyrkiet, Græskenland, Syrien, Ægypten. 1594-1612 kongens sendebud hvor han bl.a rejste til Skotland, England, Nederlandene og Polen. 1598 gift med Margrethe Brahe *- død 1617.

Christian Barnekow faldt den 21. februar 1612 på Skellinge hede i Halland, hvor han efter sagnet ofrede sit liv for Christian den 4. Det siges at Chrstian Barnekow overlod sin hest til kongen, der havde mistet sin egen, med følgende ord:" Kongen giver jeg min hest, Fædrelandet mit liv og Gud min Sjæl". Christian Barnekow blev derefter nedsablet af fjenden mens kongen flygtede bort på Christian Barnekows hest.

På Løvenborg findes der en altertavle fra Nørre-Jernløse kirke fra 1595 med Oxes og Barnekows våbenskjold afbildet. Henholdsvis Christian Barnekows moders og faders familievåbenskjold.

Hans Barnekow, * 1601 død 1630, søn af C.B. og M.B.
1614 imatriculeret ved universitetet i Leipzig, 1624 Fænrik ved den Skånske fane, samme år gift med Lisbeth Clausdatter Bille * 1608 død 1628.

Hans Barnekow solgte i 1630 Birkholm til Malte Juul.

Malte Juul til Gjessinggård og Maltesholm * 1594 død 1648
1606 i skole på Sorø Akademi, 1608-1619 udenlands ophold i Tyskland, Frankrig og Italien.
1632 lensmand på Christiansstad. 1647 Rigsråd.
Blev ofte brugt som diplomatisk sendebud.
1625 gift med Anne Ramel datter af Rigsråd Henrik Ramel, * 1606, død 1661.

Opførte i 1634 den nuværende hovedbygning på Løvenborg enten på fundamenterne af Barnekows Birkholm eller på et sted i nærheden.

Margrethe Juul til Gjessinggård og Birkholm, datter af M.J. og A.R. *-,død-.
Gift med Friherre Mauritz Putbus til Einsidelsbirh * 1633, død 1700.

Frederik Baron Vittinghof kaldet Scheel køber Birkholm *-, død 1691.
Gift med Elenora Marie Sehested *-, død 1696.

Sophie Charlotte Friherreinde Vittinghof, datter af F.V. og E.M.S. *-, død 1731.
Gift med Friherre Schack Von Brockdorff, *-, død 1732.

Baron Frederik Brockdorff, søn af S.B. og S.C.V: *-, død -.
F.B. pantsatte i 1735 Birkholm til Hofmester Alexander Frederik von Mösting.

Herman Leopoldus Løvenskiold 1677-1750

I 1738 solgte boet efter Hofmester Alexander Frederik von Mösting Birkholm til Herman Leopoldus, idet Baron Frederik Brockdoff ikke kunne betale renter og afdrag på sit lån i Birkholm.

Herman Leopoldus (Løvenskiold) til Holden Jernværk og Ulefos Saugbrug i Holla i Telemark samt Bolvig Jernværk og gårdene Fjære og Bjørntvet i nabokommunen Solum. f. 1677 i Kristiania i Norge, død på Birkholm i 1750.


Herman Leopoldus var handelsuddannet i Lübeck og Amsterdam. Grundlagde sin formue som skibsreder og trælasteeksportør i Skien-Porsgrund. I 1736 førte hans embedsstilling som komitteret i Generallandets Økonomi og Kommercekollegiet H.L til Danmark. Købte i 1737 Aggersvold, i 1738 Birkholm.

1738 estatsråd, 1739 ophævet i den danske adelsstand under navnet Løvenskiold, 1747 konferensråd. Flyttede sit rige bohave fra Bjørntved til Birkholm. Gift 2. gang i 1716 med Kirsten Sørensdatter Brinch f. - død 1736.

Lensbaron Severin Leopoldus Løvenskiold til baroniet Løvenborg og til Holden Værk og Ulefos Brug. -, (F.: Herman Leopoldus L.), f -. 1719 død 1776. 1739 adlet sammen med faderen, - 1759 Hvid Ridder - 1773 optaget i den friherrelige stand. Påbegyndte i 1750 opførselen af den ene af palæerne på Amalienborg, det nuværende residenspalæ (Chr.9.' s palæ), men solgte det i 1754. Købte Vognserup i 1750, solgte Aggersvold i 1751. Solgte Ulefos Brug i 1764. Oprettede i 1766 af Birkholm og Vognserup stamhuset Løvenborg, der i 1773 ophævedes til baroni. 1749 gift med Magdalene Charlotte Hedvig v. Numsen, f. 1731, død 1795.

S.L. ønskede at fuldføre Malte Juul's anlæg med en fjerde fløj mod øst, og lod i den sammenhæng i 1771 Nicolas-Henri Jardin udføre et projektforslag, på baggrund af en opmåling han havde udført af hovedbygningen året før. Projektet blev aldrig udført. S.L nyindrettede hovedbygningen, omlagde haveanlægget, plantede de lange lindealléer og anlagde haven. Magdalene Løvenskiold var nær ven med A.P. Bernstorff, Schack Ratlov og Guldberg. På Løvenborg planlagdes forhandlingerne der førte til regeringsforandringerne i 1784.

Lensbaron Michael Hernan Løvenskiold til baroniet Løvenborg og Holden Jernværk, (F.: Severin Leopoldus L.), - f. 1751 død 1807.

1772 Cand. jur., ophold i Schweiz og Paris, hjem i 1774, udnævnt til kammerherre.
1781 Amtmand over Holbæk Amt, i 1783 tillige Kallundborg, Dragsholm og Sæbygard Amter, 1795 medlem af komission til Hoveriets bestemmelse i Sjælland og Lolland, 1803 hvid Ridder. Gift i 1774 med Fredrikke Comtesse Knuth, f. 1755, død 1804.

Lensbaron Carl Severin Christian Herman Løvenskiold til baroniet Løvenborg,-
(F.: Michael Herman L.), - f. 1783, død 1831.
1800 Sekundløjtnant ved sjællandske rytter regiment, - 1812 Kammerherre, 1816 Hofjægermester. 1804 gift med Frederikke Kaas, f. 1787, død 1874.

C.L. var en meget kundskabsrig mand og viser sig som en fin iagttager af mennesker og natur i sine efterladte dagbøger.

Lensbaron Carl Løvenskiold, 1783-1831

Lensbaron Herman Løvenskiold 1805-1877

Lensbaron Herman Frederik Løvenskiold til baroniet Løvenborg,
( F.: Carl Sverin Christian Herman L.). f. 1805, død 1877.
1830, cand. jur. 1835 Hofjægermester, 1845 Kammerherre. Gift med Anna Elisabeth Theophile Friherreinde Lüdinghausen kaldet Wolf, f. 1809, død 1866 (1877)

Musikalsk interesseret. Flere af hans kompositioner udgivet under navnet "Fridolin Carlsen" og blev spillet af H.C. Lumbye.

Tilbygningen til sydfløjen blev i 1853 opført ved arkitekt J.H.B. Seidelin.

Lensbaron Carl Herman Frederik Vilhelm Løvenskiold til baroniet Løvenborg, (F.: Herman Frederik L.)
f. 1836, død 1917. Student. Gift i 1875 med Karen Sopie Christensen, f. 1831, død 1908.

Blev umyndiggjort allerede i 1866, grundet eksentriske tilbøjeligheder.
Godset sættes under administration i 1878.

1917

1938

2000

Lensbaron Carl Oscar Herman Leopoldus Løvenskiold, til baroniet Løvenborg,
(brorsøn til C.H.F.V.L.) f. 1864, død 1938. Cand. jur., Hofjægermester, 1895-1909 udenrigstjenesten, Paris, St. Petersborg, Stockholm, London og Rom, Kammerjunker. Gift 2. gang med Regitze Bille-Brahe. f. 1884, død 1960, moder til Fritz Løvenskiold 1911-85 med hvem den friherrelige (danske) gren af familien Løvenskiold uddør.
Gift 3.gang med Ingeborg v. Ellbrecht.

Lensafløsningen for Løvenborg finder sted den 20. oktober 1921.

1938 sælger Lensbaron Carl Løvenskiold Løvenborg Hovedgård og Skovdistrikt til Greve Christian Carl Ahlefeldt-Laurvig, f. 9/8 1909 på Hjortholm, død 8/9 2000 på Løvenborg. Gift 1. 1944 m. Inga Lisa Nymberg, g.2. 1952 m. Birthe Svarre, g.3. 1957 m. Yvonne Maria Lindhard f. 25/8 1924, død 19/2 1999.

Hofjægermester Greve Christian Knud Ahlefeldt-Laurvig (søn af C.C. A-L og Yvonne Lindhard) , f 1960. Gift 1989 med Bolette Friis